Uw dienstverlener in transport en logistiek

Privacyverklaring Packs & Pallets Distribution h.o. pakketvervoer.nl

 

Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Packs & Pallets Distribution  en haar dochtermaatschappijen, tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacyverklaring hanteren.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Packs & Pallets Distribution van u verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we uw gegevens bewaren en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering en met welke partijen wij gegevens delen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Packs & Pallets Distribution, J. Kruijverstraat 14, 1507 WH Zaandam. Als functionaris voor gegevensbescherming heeft Packs & Pallets Distribution   de heer F.H. Schoute aangewezen.

Verwerkte persoonsgegevens

Door u verstrekte gegevens

Wanneer u klant bent en daardoor gebruik maakt van op één van onze producten of diensten, wanneer u zich registreert, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met Packs & Pallets Distribution   of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Packs & Pallets Distribution  , worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Packs & Pallets Distribution, kan Packs & Pallets Distribution aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van Packs & Pallets Distribution. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst van Packs & Pallets Distribution. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals uw surfgedrag, het tijdstip waarop u gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan u gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

Gegevens verkregen van derden

Tot slot kan Packs & Pallets Distribution   persoonsgegevens van u verzamelen, vastleggen en verwerken die zij verkrijgt van derde partijen. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • wanneer u inlogt op een website of app van Packs & Pallets Distribution via uw social media account van een derde partij, dan verkrijgt Packs & Pallets Distribution uw inloggegevens van uw social media account en openbare profielinformatie;
 • gegevens voor verificatie en verrijking van de bij ons bekende gegevens, bijvoorbeeld adres, telefoonnummer en geslacht.

Doeleinden en grondslag Gegevensverwerking

Packs & Pallets Distribution verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Packs & Pallets Distribution of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten.

De verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Packs & Pallets Distribution sluit wanneer u een product of dienst afneemt.

 • om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Packs & Pallets Distribution;
 • om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van Packs & Pallets Distribution, bestaande uit het belang om met u te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten). Wanneer er nooit een betaalde klantrelatie is geweest tussen u en Packs & Pallets Distribution, stuurt Packs & Pallets Distribution u enkel commerciële berichten wanneer u hiervoor toestemming hebt verleend.     

 • om het inloggen via social media-sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleent u door in te loggen op een van de websites of apps van Packs & Pallets Distribution met uw social media-account.

 • om u online gerichte advertenties te tonen door indeling in een groepsprofiel op basis van kenmerken en gedrag;
 • om u op websites van derden specifieke advertenties van Packs & Pallets Distribution te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Facebook en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken, door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gerichte advertenties getoond;
 • voor verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, probeert Packs & Pallets Distribution haar producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op uw gebruik dan wel uw interesses.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geeft u door middel van het accepteren van de cookieverklaring van een website of app van Packs & Pallets Distribution.   

 • om te voldoen aan de op Packs & Pallets Distribution van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van Packs & Pallets Distribution. 

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van het concern waartoe Packs & Pallets Distribution behoort.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het Packs & Pallets Distribution behoren, behoudens het navolgende.

Uitvoering van overeenkomst

Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door u met Packs & Pallets Distribution gesloten overeenkomst, zullen wij uw gegevens conform de overeenkomst aan de betreffende derde verstrekken.

 

 

Door Packs & Pallets Distribution ingeschakelde partijen

Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Packs & Pallets Distribution worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van bezorg- en betaaldiensten, (direct) marketingdiensten en incassobureaus. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt in opdracht van Packs & Pallets Distribution voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

Verstrekking ten behoeve van advertenties

Om advertenties zo gericht mogelijk te kunnen aanbieden wordt de informatie die Packs & Pallets Distribution   verzamelt over uw persoonsgegevens gebruikt om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven. De door Packs & Pallets Distribution opgebouwde profielen bestaan altijd uit een groep van gebruikers (bijvoorbeeld: eigenaren van een zeilboot, gebruikers van onze winterstalling, etc.).

Verplichte verstrekking

Tenslotte is het mogelijk dat Packs & Pallets Distribution op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens  te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door u geplaatste uiting op een website van Packs & Pallets Distribution   onrechtmatig is tegenover die derde. Packs & Pallets Distribution zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

Verstrekking buiten de EU

Sommige partijen waaraan wij gegevens verstrekken zijn internationale bedrijven. In dat geval is het mogelijk dat uw gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is waarborgt Packs & Pallets Distribution de bescherming van uw gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld. Deze zijn hier te vinden.  

Gegevensverwerking door derden via Packs & Pallets Distribution websites en apps

Via de websites en apps van Packs & Pallets Distribution kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van u verzamelen. Daarnaast kunt u via een website of app van Packs & Pallets Distribution terecht komen op de website of app van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

Telefoongesprekken klantenservice

Telefoongesprekken met de klantenservice van Packs & Pallets Distribution-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coaching doeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Bewaartermijn

Packs & Pallets Distribution verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiliging gegevens

Packs & Pallets Distribution respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Packs & Pallets Distribution. Packs & Pallets Distribution spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

Hieronder vindt u welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die Packs & Pallets Distribution van u verwerkt. Gebruikmaken van deze rechten kan via het sturen van een informatieverzoek via email aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Packs & Pallets Distribution zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kunt u tevens uw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kunt u het gebruik van uw gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

 

 

Recht op gegevensoverdracht

U kunt de gegevens die Packs & Pallets Distribution met uw toestemming of in het kader van de uitvoering van uw overeenkomst met Packs & Pallets Distribution geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

Klachtrecht

Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt dit melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Via dit mailadres kunt u ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Packs & Pallets Distribution. Ook kunt u uw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijziging van deze Privacyverklaring

Packs & Pallets Distribution behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.